Darmowa dostawa od 200,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy AntykwariatSportowy.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest Łukasz Frydel prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: SPORT MEDIA ŁUKASZ FRYDEL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres ul. Długa 136a, 08-430 Żelechów, NIP: 8261995227, REGON: 141152226
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z platformy AntykwariatSportowy.pl.
3. Domniemuje się, że Klient, składając Zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 

§2 Definicje

Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej https://antykwariatsportowy.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia.
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt, Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. 
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://antykwariatsportowy.pl/.
Sprzedawca - Łukasz Frydel prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod firmą:
SPORT MEDIA ŁUKASZ FRYDEL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres ul. Długa 136a, 08-430 Żelechów, NIP: 8261995227, REGON: 141152226.
Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularzu zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§3 Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny Formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu internetowego.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację podsumowującą o złożonym zamówieniu. Rzeczona informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta, ale informacją, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał.
4. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy może ono zostać przyjęte do realizacji.
5. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji Zamówienia oraz jego ewentualnego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego Zamówienia bądź co do rzetelności Klienta.
6. Umowę sprzedaży na odległość uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy.
7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
8. Maksymalny czas realizacji zamówienia (wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 3 dni robocze. Wszystkie informacje o czasie realizacji zamówienia podane są w kartach poszczególnych produktów. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy.
9. Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzana dowodem zakupu (paragon), dołączanym do Produktu.

 

§4 Ceny i sposoby płatności

1. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Sklep internetowy pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt wysłania przesyłki do klienta. Wszystkie informacje dotyczące wysokości kosztów wysyłki podane są w trakcie procesu zamawiania i zależą do formy wysyłki oraz firmy dostawczej wybranej przez klienta.
4. Koszt przesyłki Produktu wliczony jest w kwotę pobrania.
5. Sposób płatności za Produkt Klient może wybrać w momencie składania zamówienia.
6. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
- gotówką - za pobraniem przy odbiorze Towaru
- kartą płatniczą
- przelewem na konto firmy

 

§5 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji
o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego pisemnie na adres:
Antykwariat Sportowy
ul. Długa 136 A
08-430 Żelechów
z dopiskiem „ZWROT"
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: info@antykwariatsportowy.pl

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Klient może wypełnić i przesłać rzeczony formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy.
5. Jeżeli Klient wysłał swoje oświadczenie woli za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
6. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. przystąpił do jego realizacji), oferta przestaje wiązać.
9.Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, wliczając w to koszt dostarczenia (koszt przesyłki) Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
12. Możliwe sposoby zwrotu należności przez Sprzedawcę:
a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego; 
b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu
pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub
przekazu pocztowego; 
c) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Paypal, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na konto PayPal Klienta, za
pośrednictwem którego Klient dokonał płatności;
d) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po
uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w ust. 11 Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
14. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
15. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
17. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysyłanych za zaliczeniem pocztowym.
18. A przypadku anulacji Zamówienia o którym mowa w §3 ust. 5 przepisy dotyczące zwrotu należności stosuje się odpowiednio.

 

§6 Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
2. Jeżeli Produkt posiada wady, informacja na ten temat zostaje zamieszczona w opisie produktu. Ukryte wady w Produktach tj. uszkodzenia niepodane w opisie technicznym Produktu, uszkodzenia niewidoczne na zdjęciach, mogą być podstawą do złożenia reklamacji.
3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy:
info@antykwariatsportowy.pl
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokonuje zwrotu należności/nadpłaty w terminie 14 dni.

 

§7 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są dostępne pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2020
2. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287). oraz Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

pixel