Darmowa dostawa od 200,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W niniejszym dokumencie uregulowane zostało jak przetwarzane są dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego, a przede wszystkim:

- kto jest administratorem Twoich danych osobowych;

- jakie dane przetwarzamy oraz czy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną;

- w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane;

- jak długo przetwarzamy dane;

- jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych;

- komu udostępniamy dane.

 

§1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Frydel prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: SPORT MEDIA ŁUKASZ FRYDEL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres ul. Długa 136a, 08-430 Żelechów, NIP: 8261995227, REGON: 141152226, zwany dalej Administratorem.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/

WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. 

3. Wszelkie wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego AntykwariatSportowy.pl

 

§ 2

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 

1.Administrator gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane osób, które korzystają z portalu (zwanych dalej Użytkownikami), dbając o to, żeby informacje o Użytkownikach nie trafiły w

niepowołane ręce. Wszystko odbywa się w najwyższej trosce o dobro Użytkownika oraz z poszanowaniem prawa.

2. Cel i podstawa prawna:

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego w przypadku:

a)rejestracji konta w Sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu), 

b) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),

c) zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)

RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych:

- imię i nazwisko

- NIP

- login

- adres zamieszkania

- adres e-mail

- numer telefonu

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację zamówienia.

 

4. Okres archiwizacji danych osobowych: 

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora: 

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi

przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

5. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,

nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

6. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub

wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.

7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych

w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją

profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

§ 3

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Podstawy prawne żądania Użytkownika:

a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.

b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO. 

f) Sprzeciw – art. 21 RODO

g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@antykwariatsportowy.pl

 

4. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

 

§ 4

 

 

PLIKI "COOKIES"

 

 

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu internetowego. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania strony. Ponadto, dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

Sklep internetowy korzysta z Cookies w celu:

- zachowania sesji klienta

- prezentowaniu informacji i reklam według profilu określonego przez klienta

- lepszego dopasowania serwisu do potrzeb klientów

- zabezpieczenia ankiet przed wielokrotnym głosowaniem

- sprawnego wykorzystania mechanizmów zabezpieczających system dodawania treści na stronie sklepu (na przykład recenzje towaru)

3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Może to spowodować, że nie

wszystkie opcje Sklepu internetowego będą możliwe do wykorzystania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach  oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w

szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących

przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą

elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

pixel